Pro optimální fungování webu povolte javascript

CMS LARS VIVO

Uživatelský formulář

Uživatelský formulář (Userform) je nástroj s rozsáhlou možností personalizace s ohledem na specifické požadavky projektu.

Ikona UserformTyp obsahu Uživatelský formulář lze použít k vytvoření různě složitých formulářů pro sběr dat – od jednoduchého formuláře pro přihlášení přes složitější kontaktní formulář až po rozsáhlou anketu či dotazník.

Volby zobrazení

Základní volby zobrazení

Je možné volit mezi jednosloupcovým a dvousloupcovým zobrazením. V prvním případě se prvky řadí pod sebe. Pokud zvolíme dvousloupcové zobrazení, budou se položky formuláře vypisovat po dvojicích vedle sebe. Například chceme-li vypisovat vedle sebe formulářová pole pro jméno a příjmení, ulici a město apod.

Ukázka jednosloupcového zobrazení

Ukázka jednosloupcového zobrazení

Ukázka dvousloupcového zobrazení

Ukázka dvousloupcového zobrazení

Individuální šablona

Pokud je z určitého důvodu nevyhovující použití jednosloupcového nebo dvousloupcového zobrazení, je možné nasazení specifického vzhledu v kontextu požadavků na výslednou podobu stránek.

Odeslání a zpracování dat

Data získaná z formuláře je možné ukládat do tabulky v databázi a/nebo odesílat e-mailem. Po odeslání formuláře může být uživatel přesměrován na libovolnou cílovou stránku, typicky na stránku s informací o úspěšném odeslání. Cílovou stránku lze určit zadáním adresy. Způsob je tedy vhodný z hlediska sledování cílů v rámci Google Analytics.

Ukládání dat do databáze

Jednou z možností zpracování dat je ukládání do databáze. K administraci Uživatelského formuláře přísluší i správa tabulek v databázi. V administraci lze vytvořit novou tabulku nebo přiřadit tabulku již existující. Pro správnou funkci musí být nejprve vytvořena databáze.

Odesílání dat emailem

Pokud administrator formuláře zvolí volbu „Odesílat formulář emailem“, může (stejně jako v běžném e-mailovém klientovi) zvolit adresáty, adresáty do kopie i slepé kopie a také lze zadat předmět emailu, např. „Nový dotaz na zákaznickou podporu stránek VaseFirma.cz“. Adresáta lze zvolit individuálního pro každou jazykovou verzi formuláře. E-mail se zprávou tak může být odesílán různým pobočkám v různých zemích. Pokud je určen pouze jeden adresát, zasílají se všechny zprávy ze všech jazykových mutací na e-mail tohoto adresáta. V těle e-mailové zprávy uvidí adresát přehledně zobrazené názvy formulářových prvků a hodnoty zadané uživatelem.

Formulářové prvky

Je možné použít všechny formulářové prvky, které jsou na webových stránkách dostupné. Administrátor může podle potřeby vytvářet prvky pro zadání textu, pole pro výběr z připravených hodnot a výběr právě jedné odpovědi pomocí selektivního prvku (radio button) nebo označení více možných odpovědí/voleb pomocí zaškrtávacích polí.

Pomocí vestavěného validátoru lze kontrolovat hodnoty zadané uživatelem. Formulářové prvky mohou být povinné, bez jejich správného vyplnění tedy není uživateli umožněno formulář odeslat. Validátor také umožňuje kontrolu zadaného řetězce pro ověření správného formátu záznamu, například v případě, že požadujeme e-mail, datum nebo číslo. Pokud uživatel nevloží data ve správném formátu, formulář se neodešle a uživateli se vypíše u každého prvku chybová hláška s nápovědou.

Jazykové mutace

Konkrétní formulář může být použit pro různé jazykové mutace. Každému formulářovému prvku je možné určit názvy a popisky pro každý jazyk zvlášť (není nutné vytvářet pro každou jazykovou mutaci webu zvláštní formulář).

Automaticky vyplňovaná pole

Uživatel si může do formuláře přidat i pole, které systém vyplní automaticky (například jazyková mutace, datum a čas uložení, registrovaný uživatel). Výčet formulářových prvků:

  • Jednořádkové pole pro vkládání textu (jednořádkový input).
  • Víceřádkové pole (text area) pro vkládání textu. Může být v základní podobě obdobně jako jednořádkové pole, ovšem je k dispozici i WYSIWYG editor pro formátování textu.
  • Zaškrtávací pole (checkbox) pro výběr více správných odpovědí.
  • Výběrové tlačítko (radio button) v podobě přepínače pro výběr právě jedné možné odpovědi.
  • Rozbalovací seznam (selectbox) pro výběr jedné z více předdefinovaných možností.
  • Captcha pro ochranu proti robotům.
  • Soubor – možnost nahrát soubor.

Ukázka formuláře s možností nahrát soubor a s rozbalovacím seznamem

Ukázka formuláře

Multijazyčnost formuláře na všech úrovních

V rámci upgrade CMS LARS VIVO 1.1 UPDATE 1 byla rozšířena podpora jazykových mutací, a s tím související administrační rozhraní, které bylo vylepšeno po stránce funkční i ergonomické.

Uživatelský formulář obsahuje podporu 9 jazyků pro formulářové prvky, které může administrátor potřebovat pro různé jazykové verze. S tím souvisí i přesměrování formuláře po odeslání. Pokud návštěvník stránek správně vyplnil a odeslal formulář, bude přesměrován na cílovou stránku, kterou lze určit pro jednotlivé jazykové verze.

Podporované jazykové verze

Jazykové mutace formulářových polí

Specifickou funkcionalitu mají formulářové prvky pro výběr z více možností např.: rozbalovací menu (tzv. select box), check box, radio button. Například rozbalovací menu má několik položek na výběr a každá položka má být navíc přeložena do několika jazyků. I toto Uživatelský formulář zvládá bez ztráty květinky. Pro formulářová pole s výběrem více možností je do administračního rozhraní implementováno zadávání hodnot na dvou úrovních. První úroveň představuje základní definici položek pro výběr možností, druhá úroveň pak určuje popisky pro příslušné jazykové verze. Návštěvníkovi se na stránkách zobrazí konkrétní popisek formulářového prvku dle hodnoty přiřazené příslušné jazykové verzi.

Pokud pro jazykovou verzi překlad chybí, použije se první vyplněný jazyk v pořadí.

Formulář lze kontrolovat pomocí ajaxové validace, kdy se kontrola formuláře provádí před jeho odesláním. Samozřejmě má tato volba smysl pouze v případě, že mají některá pole nastavena kritéria pro kontrolu, např. zda je vyplněná hodnota číslo nebo jde o povinnou položku.

Editace formuláře

Nastavení formuláře i jeho jednotlivé položky lze zpětně měnit. Pořadí polí lze dodatečně měnit pomocí pohodlného přetahování položek myší – "drag and drop".

Změna pořadí polí

Editace přetahováním položek myší

Pro jednotlivá pole je volitelná editace veškerých atributů – názvu, typu formulářového pole i počtu položek pro výběr typu pole select box, check box, atd.

V případě, že jsou data zpracovaná formulářem využita pro zasílání e-mailem, nenastává problém při jakékoliv editaci. V případě ukládání dat do databáze je třeba brát v úvahu určitá omezení pro editaci. Změna určitých hodnot může znamenat částečnou či úplnou ztrátu dat. Například změna textu na řetězec bude znamenat převod uložených textů, s čímž souvisí zkrácení na maximální délku 255 znaků.

Pokud se některé formulářové pole ukáže jako nadále nepotřebné, je možné ho smazat. Je třeba mít na paměti, že to je opět zásah do databáze, a dojde tak ke ztrátě veškerých dat, která byla v tomto poli (sloupec tabulky v databázi) zaznamenána. Systém před fyzickým smazáním upozorní uživatele varovnou hláškou.

Zobrazení náhledu formuláře

Před samotnou publikací si administrátor může zobrazit náhled formuláře pro rychlou kontrolu výsledku. Po klepnutí na tlačítko "Zobrazit náhled formuláře" uvidíte, jak budou seřazena a popsána jednotlivá pole.

NEUČTE SE, TVOŘTE!

Twitter feed